Reklama

O nas

 

Nasze przedszkole jest zlokalizowane  w Opolu w dzielnicy Zaodrze. Mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku zaadaptowanym na potrzeby placówki oświatowej. Przedszkole dysponuje 50 miejscami w dwóch oddziałach: I oddział – grupa Biedronki – dzieci młodsze (3, 4 – lata), II oddział – grupa Pszczółki – dzieci starsze (5,6 – lat). Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość korzystania z bogato wyposażonych sali zabaw, w których w sposób bezpieczny mogą zarówno bawić się jaki i uczyć. Mają możliwość zabawy w dużym i przyjaznym ogrodzie przedszkolnym, wyposażonym w różnego rodzaju urządzenia i sprzęt pozwalający im rozwijać sprawność fizyczną.

Przedszkole organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno – przyrodniczym. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej” oraz rozwój zdolności i umiejętności. W pracy dydaktycznej i wychowawczej stosujmy i preferujemy aktywne metody i otwarty styl pracy. Pracujemy metodami Aktywnego Słuchania Muzyki według Batti Strauss, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana, Metodą Pedagogiki Zabawy „Klanza”. Uwzględniamy indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci. Wyzwalamy aktywność dzieci, chęć działania i poznawania.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nieustannie się szkoli, dysponuje wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do pracy z dziećmi, diagnozuje i ukierunkowuje rozwój dziecka, tworzy warunki do indywidualnego rozwoju osobowości rozwijając zdolności i umiejętności na miarę wrodzonego potencjału dziecka oraz różnicuje wymagania wobec dzieci. Współpracuje także ze środowiskiem rodzinnym dziecka, uczy, wychowuje w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i tolerancji.

Przedszkole koncentruje swoją działalność na

 • Osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej.
 • Rozwijaniu prawidłowych postaw społecznych, ekologicznych, patriotycznych i prozdrowotnych.
 • Uświadamianiu dzieciom ich praw i obowiązków.
 • Efektywnej współpracy z rodzicami na rzecz dziecka.
 • Wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.
 • Promowaniu i rozwijaniu kultury życia codziennego, kultury tolerancji, współdziałania i współczucia.
 • Działalności profilaktycznej i pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla dzieci i rodziców.

Absolwent naszego przedszkola:

 • Posiada wiedzę i umiejętności do podjęcia obowiązków ucznia w szkole
 • Jest kulturalny, koleżeński, uspołeczniony, aktywny, sprawny.
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Potrafi rozwiązywać problemy na miarę swoich możliwości.
 • Posiada odpowiednie do swojego wieku ukształtowane nawyki i postawę prozdrowotną, prospołeczną, ekologiczna i patriotyczną.

Nasze przedszkole tworzy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju wszystkim dzieciom, umożliwiając im osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się akceptowane, kochane, szczęśliwe i bezpieczne.